Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znaduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów biblioteki, zawarte w REGULAMINIE KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG BIBLIOTEKI są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
. ...............................
. podpis
Zostałam(-em) poinformowana(-y) o przysługujących mi prawach i zasadach przetwarzania danych osobowych w Bibliotece. *
. ...............................
. podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bibliotekę tych danych osobowych, których podanie nie jest wymogiem ustawowym. **
. ...............................
. podpis
Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikajacej z Kodeksu Karnego, że powyższe dane sa prawdziwe.
. ...............................
. podpis